isiZulu

Lena’s bottle tree

Lena lives in a yellow cottage next to a big fig tree. She lives with Granny and Grandpa, a ginger cat, a rooster and four white hens. One morning Lena goes to town with Granny. There she sees a beautiful Christmas tree. This gives her a wonderful idea – she is going to make her own Christmas tree! A bottle tree that chimes magical songs in the wind and will help her to miss Mom less.

– Exclusive Books: Publisher’s Choice-lys – 2006

– ATKV-Veertjie: Finalist 2007

– Press Release: The Noma Award for Publishing in Africa. Honourable Mention. “The book is unusual and successful in two ways. The characters belong to the minority “coloured” community in South Africa, where few children’s books have featured a main character from that community. Death is an uncommon theme in children’s books and here it is very effectively handled and sensitively told.

Lena’s bottle tree: “A gentle, moving picture book rich with Christmas and Africa. Rewarding and responsible: a story which belongs to our land.” – Jay Heale, Bookchat.

ISBN 978 0 7993 4938 2

Inkosazana enguNdlunkulu

Selokhu ondlunkulu baqala ukwakha izidleke zabo ngaphansi kophahla kuvulandi wakubo, uDina wayelokhu ebabuka nsuku zonke. Akakaze abone ondlunkulu bexabana. Kodwa umama wakhe kanye nobaba wakhe baxabana njalo.

Yingakho uDina ehloma izinsiba ezinwele zakhe futhi afake nomqhele ekhanda lakhe. Uma esenze kanjani akuseyena uDina. UseyiNkosazana enguNdlunkulu. Bese endizela endaweni lapho konke kungcono khona …

ISBN 978 0 7993 4596 4

Akashayelwe iHLOBE kathathu uTyron!

UTyron wayengenawo amalimi. Ngaphambi kokuba umalume uJaap eze azohlala naye nomama wakhe, amagama ayephuma olimini lwakhe ehuhuluza njengamabhamuza abushelelezi.

Bonke abantu bathi umama wakhe unenhlanhla ukuthola umuntu onjengoMalume uJaap. UTyron nguyena yedwa ocabanga okwehlukile. Ufisa kwangathi ngatshela umama wakhe noma uNksz Lea ukuthi uMalume uJaap ungubani ngempela …

ISBN 978 0 7993 4594 0